RSS d'elDebat.cat
elDebat.cat
QUI SOM
El diari on-line Eldebat.cat és editat per Red Digital XXI S.L., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, amb data 19/07/2005, número de diari 944 i assentament 934.

Telèfon: 93-243.10.40
mail: redaccio@eldebat.cat


Eldebat.cat

Editor:

Francesc Moreno

Director:
Alfons Quintà

Redacció:
  Carles Bellsolà
  Rosa Brescó

Cultura i Oci

   Fco Javier Rivas

mail: culturaioci@eldebat.catAdministració:
  Alejandro del Caso
CSS vàlid XHTML vàlid Gestor de continguts Creative Commons License
Portada | Política | Societat | Entrevistes | Opinió | A debat | Videos | El lector | TribunaLatina.com | Contactar | Qui som
Red Digital XXI S.L | NIF: B63898712 | Registre mercantil de Barcelona en el llibre nº 90363 diari 944 el dia 19 de Juliol del 2005 assentament 934 | CMS BabSoft
elDebat.cat